دکتر صلحی

۰۴شهریور
اولین جلسه دادگاه پزشک تبریزی + عکس

اولین جلسه دادگاه پزشک تبریزی + عکس

پزشک تبریزی که سال گذشته در سناریوی مرموز مرگ اعضای خانواده اش دستگیر شده است در جلسه مقدماتی پرونده ادعای جدیدی را مطرح کرده است.