دکتر سلام هشتاد و هفت

۰۸مرداد
دکتر سلام ۸۷

دکتر سلام ۸۷

قسمت هشتاد و هفتم از مجموعه طنز سیاسی دکتر سلام منتشر شد.