دکتر سلام نود و ششم

۰۷مهر
دکتر سلام ۹۶

دکتر سلام ۹۶

قسمت نود و ششم از مجموعه طنز دکتر سلام منتشر شد.