دکتر سلام نود و دوم

۱۰شهریور
دکتر سلام ۹۲

دکتر سلام ۹۲

سری نود و دوم از مجموعه طنز دکتر سلام منتشر شد.