دکتر حسین فاطمی

۲۰آبان
وزیر خارجه در حال دست دادن با همسر وزیر خارجه آمریکا + عکس

وزیر خارجه در حال دست دادن با همسر وزیر خارجه آمریکا + عکس

دکتر سیدحسین فاطمی مدیر روزنامه «باختر امروز» و وزیر امور خارجه دولت مصدق، سحرگاه ۱۹ آبان ۱۳۳۳ تیرباران شد.