دکتر جلیل محبی

21ژانویه
بررسی حقوقی واقعه پلاسکو/ چه کسی مقصر است؟

بررسی حقوقی واقعه پلاسکو/ چه کسی مقصر است؟

مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی پیشگیری وظیفه قوه قضاییه است. این وظیفه که در قانون اساسی مشروطه و در زمان تصویب قانون مربوط به شهرداری‌ها وجود نداشته و پیشگیری مطابق قوانین متفرقه به نهادهای خاص سپرده‌شده بود، با قانون اساسی جدید منسوخ‌شده و به قوه قضاییه محول شده است.