دکتر امینی

۲۲آبان
بیمارستان پیشوا احداث می‌شود

بیمارستان پیشوا احداث می‌شود

رئیس شبکه بهداشت و درمان پیشوا گفت: در حال پیگیری هستیم تا بیمارستان پیشوا که حق مسلم مردم این شهر است هرچه زودتر ساخته شود.