دکتری علوم اجتماعی

10می
به یک منشی خانم با مدرک دکتری نیازمندیم!

به یک منشی خانم با مدرک دکتری نیازمندیم!

یک شرکت مخابراتی صبح امروز آگهی عجیبی را در یکی از روزنامه ها منتشر کرده است.