دکتری علوم اجتماعی

۲۰اردیبهشت
به یک منشی خانم با مدرک دکتری نیازمندیم!

به یک منشی خانم با مدرک دکتری نیازمندیم!

یک شرکت مخابراتی صبح امروز آگهی عجیبی را در یکی از روزنامه ها منتشر کرده است.