دکترعباسی

۱۰مرداد
واکنش سپاه به پخش سخنان شش سال پیش حسن عباسی / کارشناس مزبور شفاف سازی کند

واکنش سپاه به پخش سخنان شش سال پیش حسن عباسی / کارشناس مزبور شفاف سازی کند

سردار رمضان شریف، با تفرقه آمیزخواندن پخش سخنرانی شش سال پیش یک کارشناس گفت:انتشار ویدئو مربوط به بخشی از سخنان یکی از کارشناسان پیرامون ارتش که در ۶ سال قبل و در تیرماه سال ۱۳۸۹ و در جمع دانشجویی ایراد شده است، اقدامی سؤال برانگیز به شمار رفته و به واسطه اهداف تفرقه افکنانه قابل تأمل بوده و می‌تواند مورد پیگرد قرار گیرد.