دکارت

09آگوست
فتو طنزواکنش نیچه و دکارت و خیام به عارف!

فتو طنزواکنش نیچه و دکارت و خیام به عارف!

محمدرضا عارف، رییس فراکسیون امید در مجلس گفته است که برای هر سکوتم فلسفه ای دارم