دو همسر

۰۴اردیبهشت
ماجرای زنی با دو همسر

ماجرای زنی با دو همسر

زن جوان که با شناسنامه جعلی دوباره ازدواج کرده بود با شکایت همسر اولش دستگیر شد.