دو-مجری-قاب- تهرانیوز

۲۱دی
دو مجری در یک قاب

دو مجری در یک قاب

ستاره سادات قطبی مجری تلویزیون و همسر شهرام شکیبا تصویری از خود در کنار گیتی خامنه منتشر کرد.