دو ماراتن کشور

۱۶دی
چهارمین قهرمانی معلم نسیم شهری در دو ماراتن کشور

چهارمین قهرمانی معلم نسیم شهری در دو ماراتن کشور

رضا عزیزیان دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه۲ بهارستان، برای چهارمین بار ﻋﻨﻮان قهرمانی مسابقات دو ماراتن کشوری و انتخابی تیم ملی که در جزیره قشم برگزار شد را به خود اختصاص داد.