دو قدرت خاورمیانه

۲۵مرداد
انفجارهایی که روابط ایران و ترکیه را لرزاند / ایران و ترکیه بر مدار ناسازگاری

انفجارهایی که روابط ایران و ترکیه را لرزاند / ایران و ترکیه بر مدار ناسازگاری

دو کشور مهم و استراتژیک منطقه خاورمیانه در بسیاری از سیاست ها با یکدیگر هم خوانی ندارند اما با وجود این شرایط، روابط همواره برقرار بوده و نه زیاد گرم و نه زیاد سرد شده است.