دو طفلان حضرت زینب(س)

۰۷آبان
شهادت دو طفلان حضرت زینب(س) و حر بن یزید ریاحی

شهادت دو طفلان حضرت زینب(س) و حر بن یزید ریاحی

اگر مرا نمی شناسید بدانید که من از فرزندان جعفر طیار هستم؛ همان شهید راستین در بهشت درخشان. او در آنجا با بالهای سبز خویش پرواز می کند و این شرافت خانوادگی در روز محشر بس است.