دو زن

۲۲بهمن
مرگ غم انگیز و وحشتناک داماد و دو زن در کاروان عروسی

مرگ غم انگیز و وحشتناک داماد و دو زن در کاروان عروسی

تصادف شدید ۲خودروی سواری پراید در کاروان عروس کشان ،مرگ غم انگیز داماد و ۲زن دیگر را رقم زد.