دو خواهر

۱۹اسفند
به هم رسیدن دو خواهر مشهدی پس از ۵۰ سال !

به هم رسیدن دو خواهر مشهدی پس از ۵۰ سال !

دو خواهر روستایی با سرنوشت متفاوت پس از حدود ۵۰ سال دوری، یکدیگر را در آغوش گرفتند.