دو خواهر سنی شیعه شدند

۲۵دی
دو خواهر اهل تسنن پس از حضور در حلقه های صالحین شیعه شدند

دو خواهر اهل تسنن پس از حضور در حلقه های صالحین شیعه شدند

دو خواهر اهل تسنن پس از شرکت در حلقه های صالحین به مذهب شیعه گرویدند.