دو اصلی

۱۳اردیبهشت
فدراسیون کشتی باید به دو اصل توجه کند

فدراسیون کشتی باید به دو اصل توجه کند

علی اشکانی گفت:چند سالی است رقابتهای قهرمانی کشور هم با فراز و فرودهای خاصی همراه شده که ادامه این روند در کنار بی توجهی به پشتوانه سازی و رقابتهای انتخابی، تبعات بسیار بدی را در کشتی خواهد داشت. ما نباید کشتی گیران را از رقابتهای انتخابی محروم کنیم و باید به این پتانسیل های ارزشمند بیشتر بها دهیم.