دوپینگ بازیکنان

۲۳شهریور
دوپینگ بازیکن لیگ برتر

دوپینگ بازیکن لیگ برتر

تست دوپینگ یک بازیکن لیگ یکی مثبت از آب در آمد.