دور دوم ریاست جمهوری

۱۹اسفند
روحانی تبلیغات ریاست جمهوری ۹۶ را کلید زد

روحانی تبلیغات ریاست جمهوری ۹۶ را کلید زد

پس از برگزاری انتخابات مجلس دهم و مجلس خبرگان رهبری در اسفند ۹۴، رئیس دولت پیشاپیش به سراغ تبلیغات ریاست جمهوری دور دوازهم نیز رفته است.