دور دور شبانه

۰۵دی
جزئیات طرح شبانه برخورد با دور دور و تخلفات رانندگی

جزئیات طرح شبانه برخورد با دور دور و تخلفات رانندگی

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ جزئیات اجرای طرح برخورد با تخلفات رانندگی شبانه و دور دور را تشریح کرد.