دور انداختن ماسک

۲۹تیر
نحوه دورانداختن ماسک‌های استفاده شده

نحوه دورانداختن ماسک‌های استفاده شده

مدیر نظارت و ارزیابی امور مناطق سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران نحوه درست دور انداختن ماسک برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا را تشریح کرد.