دوربین های عکاسی

۱۸فروردین

همه هنرهای سلطان صاحبقران

پای دوربین عکاسی هم مانند بسیاری دیگر از ابزار فرنگی در دوران قاجاریه به ایران باز شد اما استفاده از نخستین دوربین های عکاسی که هدیه ملکه انگلیس و امپراتور روسیه بود در دوران سلطان هنرمند این سلسله یعنی ناصر الدین شاه بود که خود نیز بعدها عکاسباشی بودن را تجربه کرد.