دوران کودکی

۰۶آبان
علل و درمان ترومای روانی و احساسی

علل و درمان ترومای روانی و احساسی

ترومای روانی یک نوع اختلال عاطفی روانی است که فرد به شدت احساس ناامنی کرده و احساس خطر میکند همچنین همیشه استرس دارد و از همه چیز می ترسد.