دوران مدرن

۱۹مرداد
قوانین دزدپرور را متوقف کنید

قوانین دزدپرور را متوقف کنید

ما قانون مبارزه با پولشویی نداریم اما پولشویی را مجازات می کنیم! کلان تر از این، می دانیم که قانون با فساد مقابله می کند اما دیدیم و می بینیم خیلی وقت ها خودِ قانون عامل فساد است.