دوران تحصیل

۳۰آبان
نقش دانشجویان در تدوین سند راهبردی توسعه

نقش دانشجویان در تدوین سند راهبردی توسعه

فرماندار شهر قدس با اشاره به نقش دانشجویان در تدوین سند راهبردی توسعه گفت: دوران تحصیل در دانشگاه، فرصت مناسب برای رسیدن به اهداف علمی و اجتماعی است و باید از این زمان به نحو احسن استفاده کرد.