دوران تازه

۳۰مهر
فیلم/ دوران تازه (قسمت دوم)

فیلم/ دوران تازه (قسمت دوم)

گزارش ویدئویی “دوران تازه” بنا دارد به صورت مختصر به بررسی چگونگی و علت تحول در نظم جهانی و همچنین نقش ایران در این تحول و پیچ بزرگ تاریخی بپردازد.