دودختر

۱۶شهریور
دخترانی که سر از داعش درآوردند

دخترانی که سر از داعش درآوردند

چه شد که دخترانی مسلمان خوگرفته به فرهنگ غربی با رفاهی نسبی و زندگی آرام در اروپا ناگهان سر از سرزمین‌های داعش درآوردند و همسر داعشی‌هایی شدند که کمر به کشتار آدمیان بسته بودند؟ این موضوع همچنان از پربسامدترین پرسش‌های این روزها است