دوازدهمین نشست تهران امید دارد

۰۹آبان
فرصت‌ها و تهدیدهای دستفروشان با حضور اعضای شورای شهر بررسی شد

فرصت‌ها و تهدیدهای دستفروشان با حضور اعضای شورای شهر بررسی شد

عضو شورای شهر گفت: حق زندگی برابر و عادلانه مردم در شهر باید جدی گرفته شود و اینکه شهروند دستفروش و غیر دستفروش هر دو بتوانند از حق مشترک‌شان یعنی استفاده از فضاهای شهری خیابان‌ها و معابر استفاده کنند.