ده میلیونی

۱۵مهر
مهریه ده میلیونی پیرمرد را روانه زندان کرد

مهریه ده میلیونی پیرمرد را روانه زندان کرد

پیرمرد ۷۸ ساله که با زن جوانی ازدواج کرده بود، به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه ۱۰ میلیون تومانی همسرش یک سال است در زندان به سر می برد.