دهن کجی شهرداری

۱۷اسفند
دهن کجی شهرداری صالحیه به هشدارهای بهداشتی!

دهن کجی شهرداری صالحیه به هشدارهای بهداشتی!

شهرداری شهر صالحیه با جمع کردن شهروندان برای توزیع گل در محیطی غیربهداشتی و بدون رعایت اصول توصیه شده، سلامت شهروندان و شهر را به خطر انداخت.