دهداری

۲۶مرداد
کار جهادی دهیاران و شهرداران چیست؟

کار جهادی دهیاران و شهرداران چیست؟

تلاش و کوشش دهیاران و شهرداران در ارائه خدمات به مردم به مثابه همان کار جهادی است که امروزه در عرصه مدیریتی کشور به فرهنگ عمومی باید تبدیل بشود.