دهان یاوه‌گویان

۲۱بهمن
حضور مردم در روز ۲۲ بهمن مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان خواهد زد

حضور مردم در روز ۲۲ بهمن مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان خواهد زد

نماینده مردم قرچک، ورامین و پیشوا گفت: راهپیمایی روز ۲۲ بهمن برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب به وجود خواهد آورد و حضور مردم مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان خواهند زد و انزجار خود را از استکبار جهانی اعلام خواهند کرد.