دنیا و آخرت

۲۲مهر

بدترین خصلت‌ها

انسان‌ها اگر بخواهند در دنیا و آخرت سعادتمند شوند باید خصلت‌های نیکوی اخلاقی را رعایت کنند.