دنیای کودکی

۱۱اسفند
رنگ و بوی دنیای کودکی

رنگ و بوی دنیای کودکی

به دنیای کودکانه فکر میکردم. دنیایی که توش دغدغه زندگی ماشینی آدم بزرگ ها نبود ؛ فک کردن به این دوران بهانه ای شد تا آخر هفته که بچه ها مدرسه نمیروند دوربینم را بردارم و سوژه این هفته ام را کودکان ، بازی و شور نشاط این دوران قرار دهم. همینجوری که در پارک […]