دنیای مردگان

۱۶دی
مردی که از دنیای مردگان بازگشت

مردی که از دنیای مردگان بازگشت

چهارسال و ۹ ماه قبل در خیابان ولنجک تهران، انتهای بن‌بست همایون، یک سقوط رخ داد‌. اندکی بعد‌ از ‌ظهر بود که در هوای دلچسب اولین روز اردیبهشت، پاچه شلوار محمود به لبه یک آهن گیر کرد، تعادلش به هم خورد و ازطبقه پنجم ساختمان پایین افتاد.