دنیای اینترنت

۳۰آبان
مردم سرمایه های اجتماعی پلیس هستند

مردم سرمایه های اجتماعی پلیس هستند

سرهنگ بداق: جوانان و نوجوانان با گسترش وسایل ارتباط جمعی در یک گمان واهی بر این باورند که این ارتباطات دروازه های ورود به دنیای اطرافشان است.