دندان مصنوعی

۰۶مهر
کاشتن دربازکن نوشابه به جای دندان!

کاشتن دربازکن نوشابه به جای دندان!

سه ورزشکار راکبی به‌جای دندان شکسته خود، دربازکن کاشته اند!