دندان ایرانی ها

۰۷بهمن
۳۰۰ میلیون دندان خراب در دهان ایرانی ها

۳۰۰ میلیون دندان خراب در دهان ایرانی ها

شواهد و قرائن حاکی از این است که وضعیت سلامت دهان و دندان ایرانی ها، به رغم خدماتی که در حوزه دندانپزشکی ارائه می شود، اسفبار است و اغلب مردم با درد دندان، شب را صبح می کنند.