دندانپزشکی در گوشه خیابان

۳۱تیر
تصاویر/ دندانپزشکی در گوشه خیابان

تصاویر/ دندانپزشکی در گوشه خیابان

سوریندر سینک، مردی ۶۷ ساله در شهر لودیهانا، در ایالت پنجاب هندوستان است که بمدت ۴۰ سال است که در گوشه خیابان دندان درد مردم را برطرف کرده و برای آنها دندان می سازد.