دموکراسیزاسیون

۲۸مرداد
تمایلات خود محوری و هیجان نمایی/ روایتی متفاوت از دکتر مصدق

تمایلات خود محوری و هیجان نمایی/ روایتی متفاوت از دکتر مصدق

با این که مصدق همیشه با لحنی احترام آمیز از همه مردم ایران یاد می کرد یا آن ها را مخاطب قرار می داد ولی چنین بر می آید که مراد او از مردم بیشتر مردم شهرنشین به ویژه ساکنان تهران بود؛ اقشاری از طبقه متوسط سنتی و مدرن، نه توده هایی که ریشه در روستاها داشتند و پیوندی با زندگی شهری برقرار نکرده بودند.