دمای “تهران”به زیر صفر رسید

۱۹آذر

دمای “تهران”به زیر صفر رسید

امروز سامانه بارشی به سمت شرق کشور حرکت می کند و بارش ها در سواحل مرکزی و شرقی دریای خزر بویژه در گلستان و مازندران و دامنه های شرقی البرز، شمال شرق و برخی مناطق شرق کشور فعال بوده و بتدریج از اواخر امروز از مرزهای شرقی کشور خارج می شود.