دمانس

۱۳مهر

برنامه ملی دمانس در ایستگاه پایانی

مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی با تاکید بر نقش خدمات توانبخشی در سلامت سالمندان، از تدوین برنامه ملی دمانس خبر داد.