دل مومن

۱۶آبان
دل مومن خانه خداست/دانش بالاترین فرصت است

دل مومن خانه خداست/دانش بالاترین فرصت است

امام جمعه قرچک دل مومن را خانه خدا دانست و گفت: حق نداریم هر بلایی به سر آن بیاوریم، قلب حرم خداست در حرم خدا نباید شخص دیگری را راه داد.