دلیل گرانی خودرو

۱۰شهریور
مافیا و انحصار ۲ دلیل گرانی خودرو

مافیا و انحصار ۲ دلیل گرانی خودرو

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: وضع کنونی خودرو محصول انحصار و مافیا در این صنعت است.