دلیل-کوچ-اقای-مجری-تهرانیوز

۱۷دی
دلیل کوچ آقای مجری ؟

دلیل کوچ آقای مجری ؟

شهرام لاسمی اظهار داشت: دلیل کوچ من از تهران به خاطر بیکاری های بسیار بود؛ متاسفانه دوستان ما را نادیده گرفته بودند.