دلیل واقعی افزایش قیمت دلار

۰۴اسفند
دلیل واقعی افزایش قیمت دلار چیست؟

دلیل واقعی افزایش قیمت دلار چیست؟

موضوع FATF نباید در ساختار فعلی اثری بر نرخ ارز از نظر فنی داشته باشد اما اثر روانی قابل توجهی برای این موضوع ایجاد شده است. زیرا از زمان‌های قبل هم مردم این ذهنیت را داشتند که اگر ایران وارد لیست سیاه FATF شود نرخ دلار بالا می رود.