دلیل مصاحبه نکردن مالدینی

۱۱آذر
دلیل مصاحبه نکردن مالدینی یک دختر است؟

دلیل مصاحبه نکردن مالدینی یک دختر است؟

کودتای دختر برلوسکونی و مالدینی در باشگاه میلان دلیل اصلی مصاحبه نکردن شماره ۳ در تهران است.