دلیل حمله به یمن

۰۸فروردین
سه بهانه عربستان برای حمله به یمن از زبان سید حسن نصرالله

سه بهانه عربستان برای حمله به یمن از زبان سید حسن نصرالله

بهانه اول بازگرداندن رئیس جمهور قانونی به قدرت است، بهانه دوم این است که وضعیت جدید در یمن، امنیت عربستان و کشورهای عربی خلیج فارس را تهدید می‌کند و بهانه سوم این است که ایران یمن را اشغال کرده و ایران بر یمن سیطره پیدا کرده و باید دخالت ایران در یمن متوقف شود.